Reklamacje

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.

Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dział II Rękojmia za wady).  

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: inzynier@strefaryby.pl, telefonicznie: 601 333 117 lub korespondencyjnie: Krzysztof Warzyński 01-112 Warszawa ul. J. Krysta 4/49. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się poniżej i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Reklamowany produkt należy dostarczyć w stanie kompletnym, w takim przypadku należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o ujawnieniu wady. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. W sytuacji wystąpienia wady, Konsument może żądać z tytułu rękojmi: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna. Konsument winien określić swoje żądanie w stosunku do reklamowanego towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres Krzysztof Warzyński 01-112 Warszawa ul. J. Krysta 4/49, na koszt Sprzedawcy.

Jednocześnie w zakresie składanej reklamacji wskazujemy, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Warzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Warzyński Światłoprojekt, z siedzibą w Warszawie , ul. J. Krysta 4 lok. 49, adres e-mail inzynier@strefaryby.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail studio@strefaryby.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji.  

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:  

a)w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”), 

b)w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –na podstawie art. 6 ust. 1 lit f jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne.   

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Pani/Pana dane przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.  

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu reklamacji w celu wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony Administratora przed złożonymi roszczeniami. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem zapoznany z przysługującymi mi uprawnieniami w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

Pobierz formularz reklamacji 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy