Regulamin sklepu Strefa Ryby

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Krzysztof Warzyński Światłoprojekt z siedzibą w Warszawie w sklepie internetowym http://www.strefaryby.pl (dalej: Sklep). 
 2. Właścicielem Sklepu  http://www.strefaryby.pl jest Krzysztof Warzyński Światłoprojekt z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa tel. 601 333 117, NIP 527-132-10-90, Regon 017190527, email: inzynier@strefaryby.pl 
 3. Sprzedawcą odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i logistyczną Sklepu jest Krzysztof Warzyński Światłoprojekt z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa tel. 601 333 117, NIP 527-132-10-90, Regon 017190527, email: inzynier@strefaryby.pl 
  1. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail. 
  2. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
  3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.  
 4.  Komunikacja Sklepu z Klientem odbywa się za pośrednictwem: 
  1. – e-mail: inzynier@strefaryby.pl 
  2. – numeru telefonu: 601 333 117 (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00)  
  3. – listownie na adres: Krzysztof Warzyński ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa. 
 5. Klient, korzystając z usług opisanych w niniejszym regulaminie, ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 7. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub /i zakupu  w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 
  2. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
  3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową http://www.strefaryby.pl 
  4. Sprzedawca – Krzysztof Warzyński Światłoprojekt z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa tel. 601 333 117, NIP 527-132-10-90, Regon 017190527, email: inzynier@strefaryby.pl 
  5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

2 Rejestracja konta i logowanie. 

 1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta.. 
 2. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane: Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail. Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta, Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień, dokonanych płatności i dostępnych bonów rabatowych. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji. 
 3. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła. 
 4. Poprzez rejestracje konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej inzynier@strefaryby.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. 

3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta. 
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu.  
 3. Zamówienia przyjmowane są po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia umieszczonego na stronie sklepu. 
 4. Zamówienia nie będą realizowane bez wprowadzonego prawidłowo adresu mailowego, danych niezbędnych do realizacji dostawy (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość) oraz aktualnego numeru kontaktowego. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, ulicy, kodu pocztowego, miejscowości, numeru kontaktowego jest całkowicie dobrowolne i nie będą one wykorzystywane w inny sposób niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie. Brak podania tych danych uniemożliwi jednak realizację zamówienia.  
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Pod pojęciem realizacji zamówienia rozumieć należy okres od momentu przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do momentu wysyłki zamówienia.  
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w którym potwierdza złożone zamówienie lub wskazuje na brak możliwości realizacji zamówienia, w całości lub w części. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części Sprzedawca informuje Klienta o przyczynach niemożliwości realizacji zamówienia.  
 7. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, zgodnie z § 3 pkt 6 Regulaminu jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta i tylko w takim zakresie w jakim Sprzedawca wskazał na możliwość realizacji zamówienia. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę oraz zakres w jakim zamówienie zostanie zrealizowane wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia.  
 8. O ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem. 
 9. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski. 
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT , wówczas jest on zobowiązany do wpisania w polu uwagi: „Zamawiam fakturę VAT” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia. 
 11. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry techniczne. 
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie. 
 13. Paczki należy otworzyć przy obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń należy spisać wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę  protokołu szkody. Brak tego protokołu pozbawia możliwości wymiany towaru i dochodzenia odszkodowania. 

4 Ceny produktów i sposób płatności

 1. Ceny produktów podawane na stronie Sklepu są określone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu.) oraz nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. 
 2.  Koszty dostawy określone są w zakładce: „Koszty dostawy”. 
 3. Sposób dostawy wybiera Klient. 
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty przesyłki oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności Przelewy24, przedstawiana jest po złożeniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.  
 5. Płatności za zakupione towary można dokonywać w sposób następujący:   
  1. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy w Alior Banku Krzysztof Warzyński Światłoprojekt: 39 2490 0005 0000 4530 7860 3427.  
  2. za pośrednictwem serwisu Przelewy24, 
  3. za pobraniem, 
  4. gotówką przy opcji odbioru osobistego w Warszawie (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym). 

5 Dostawa

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.  
 2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy Ship Center, oraz istnieje możliwość odbioru towaru w Warszawie jednak wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Sprzedawcą. 
 3. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie w zakładce „Koszty dostawy”. 

6 Reklamacje

 1. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych. 
 2. Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail inzynier@strefaryby.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 601 333 117 (czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00), korespondencyjnie na adres: Krzysztof Warzyński ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa lub za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem strony internetowej www.strefaryby.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania: 
  1. wymiany towaru na nowy, 
  2. naprawy towaru, 
  3. obniżenia ceny, 
  4. odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna. 
 5. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: Krzysztof Warzyński ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa. 

6 Odstąpienie od umów

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi bądź ich osobistego odbioru, bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek kosztów , za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną. 
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli 
  1. dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem internetowym www.strefaryby.pl oraz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 
 5. Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, w przypadku płatności przy pomocy serwisu Przelewy24, płatność będzie następować na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta w formularzu odstąpienia. Konsument zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 9. Jeżeli Konsument opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność,  

  7 Zasady rozstrzygania sporów

 1. Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne . 
 2. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji: 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, 
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 
 6. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednak w tym zakresie Sklep nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów przez platformę ODR. 
 7. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Krzysztof Warzyński Światłoprojekt z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa tel. 601 333 117, NIP 527-132-10-90, Regon 017190527, email: inzynier@strefaryby.pl 
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta jest Krzysztof Warzyński Światłoprojekt z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Krysta 4 lok. 49, 01-112 Warszawa tel. 601 333 117, NIP 527-132-10-90, Regon 017190527, email: inzynier@strefaryby.pl 
 3. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umów określonych niniejszym regulaminem, a ich niepodanie uniemożliwi ich zawarcie.  
 4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umów określonych niniejszym regulaminem oraz ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń jak również rozpatrywania reklamacji, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”. 
 5. W stosownych przypadkach odbiorcami danych osobowych klienta mogą być banki, podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, podmioty wydające karty debetowe lub kredytowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
 6. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy/wypowiedzenia umowy/wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu zakończenia dochodzenia roszczeń na podstawie zawartych umów chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.  
 7. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. 
 8. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 4, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: studio@strefaryby.pl 

9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2019r. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: 
  1. zmiany przepisów prawa, 
  2. zmiany form płatności, 
  3. zmiany sposobów dostawy, 
  4. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 
 2. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta. 
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu. 
 4. Bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Do pobrania

Formularz reklamacji

Formularz odstąpienia od umowy