Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Warzyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Warzyński Światłoprojekt, z siedzibą w Warszawie , ul. J. Krysta 4 lok. 49, adres e-mail inzynier@strefaryby.pl.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe oraz po wyrażeniu zgody wysyłki newslettera, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie tych czynności.

Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie kontaktowe lub przesyłania informacji handlowych przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w formie newslettera, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres: do czasu wypisania się z subskrypcji/wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: studio@strefaryby.pl

  • oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług i wyrażam zgodę na jego treść
  • wyrażam zgodę na kontakt ze strony od Krzysztofa Warzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Warzyński Światłoprojekt, z siedzibą w Warszawie w zakresie określonym w treści formularza zgłoszeniowego/kontaktowego,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie od Krzysztofa Warzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Warzyński Światłoprojekt, z siedzibą w Warszawie spersonalizowanych ofert oraz informacji handlowych, dotyczących usług i produktów własnych oraz firm współpracujących z nim, w tym na używanie dla celów marketingowych udostępnionego przeze mnie numeru telefonu, innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz innych adresów (oznaczeń) używanych w internetowych i mobilnych serwisach społecznościowych,